ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ 3 ಮನೆಮದ್ದುಗಳು | 3 Instant Cough & Cold Home Remedies in Kannada

ಭಾರತವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಾಲಾಗುತ್ತದೆ. https://www.totsandmoms.com/kn/3-instant-cough-cold-remedies

I would also recommend to check our other home remedies
20 Home Remedies for Cough or Cold https://www.totsandmoms.com/best-20-home-remedies-for-cough-and-cold-for-babies-toddlers-and-kids/
30 Home Remedies for Constipation https://www.totsandmoms.com/home-remedies-for-constipation/
7 Home Remedies for Teething https://www.totsandmoms.com/7-home-remedies-for-teething-in-babies/
10 Tips to Improve Immunity https://www.totsandmoms.com/tips-to-improve-immunity/
Remedy to reduce Postpartum Hairfall https://www.totsandmoms.com/diy-fenugreek-hair-mask/
Increase Breastmilk Naturally https://www.totsandmoms.com/increase-breast-milk-naturally/

Detailed recipes:
Turmeric Milk : http://www.totsandmoms.com/turmeric-milk-cough-cold-home-remedy/
Ginger Kashaya : http://www.totsandmoms.com/ginger-kashaya-for-cough-and-cold/
Tulsi Kashaya : http://www.totsandmoms.com/tulsi-kashaya-for-cold-and-cough/
3 Instant Cough & Cold Home Remedies | Turmeric Milk | Ginger Kashaya | Tulsi Kashaya | Home remedies for cough and cold | turmeric milk recipe for kids | ginger kashaya recipe for kids | tulsi kashaya for kids | instant cough relief for kids |

Baby Food Recipe in Kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಆಹಾರ